Disclaimer

Bijgewerkt op 01-01-2021

hyperworkx verleent u hierbij toegang tot https://hyperworkx.com (“de Website”) en nodigt u uit om de hier aangeboden diensten af te kopen.

Definities en trefwoorden
Om dingen zo duidelijk mogelijk uit te leggen in deze Disclaimer, worden elke keer dat naar een van deze termen wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:
-Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden, informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of aanmeldingsgegevens.
-Bedrijf: wanneer dit beleid “Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze” vermeldt, verwijst het naar Hyperworkx, (Amsterdam, Nederland) die verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Disclaimer.
-Service: verwijst naar de service die door hyperworkx wordt geleverd zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
-Website: hyperworkx.”‘ s” site, die toegankelijk is via deze URL: https://hyperworkx.com
-U: een persoon of entiteit die is geregistreerd bij hyperworkx om de Diensten te gebruiken.

Beperkte aansprakelijkheid
hyperworkx spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van hyperworkx.
In het bijzonder worden alle prijzen op de website vermeld onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand.
hyperworkx is niet aansprakelijk voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. Vanaf onze website u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites te vinden is. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en kunnen optreden voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.
Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites verschillende privacyvoorwaarden en -voorwaarden kunnen hebben die buiten onze controle liggen. Zorg ervoor dat u het privacybeleid van deze sites en hun “Servicevoorwaarden” controleert voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Links naar andere websites Disclaimer
Deze Disclaimer is alleen van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door hyperworkx. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Services naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op ons platform, is onderworpen aan de eigen regels en beleidsregels van die website. Dergelijke derden kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid en de voorwaarden van elke site die u bezoekt te bekijken.
Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Disclaimer voor fouten en weglatingen
hyperworkx is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid.
hyperworkx biedt geen garanties of garanties.
Hyperworkx is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. hyperworkx behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Service.

Algemene disclaimer
De hyperworkx-service en de inhoud ervan worden geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. hyperworkx is een distributeur en geen uitgever van de door derden geleverde content; als zodanig oefent hyperworkx geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van informatie, inhoud, service of goederen die via of toegankelijk zijn via de hyperworkx-service. Zonder het voorgaande te beperken, wijst hyperworkx specifiek alle garanties en verklaringen af in inhoud die wordt verzonden op of in verband met de hyperworkx-service of op sites die kunnen verschijnen als links op de hyperworkx-service, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van of anderszins in verband met de hyperworkx-service, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door hyperworkx of een van haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en dergelijke zal een garantie creëren. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert hyperworkx niet dat de hyperworkx-service ononderbroken, ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn.
Disclaimer voor auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij hyperworkx. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van hyperworkx, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij bepaalde materialen anders aangegeven is.

Openbaarmaking van affiliate links
hyperworkx heeft affiliate links en in dit gedeelte van de Disclaimer zullen we ingaan op hoe we die affiliate links van andere websites/bedrijven en producten gebruiken. Deze “affiliate links” zijn specifieke URL’s die de ID of gebruikersnaam van de affiliate bevatten.
Ga in overeenstemming met de FTC-richtlijnen uit van het volgende over links en berichten op deze site:
-Alle/alle links op hyperworkx zijn affiliate links waarvan we een kleine commissie ontvangen van de verkoop van bepaalde artikelen, maar de prijs is voor u hetzelfde. Naarmate hyperworkx is gegroeid, zijn er ook kosten verbonden aan het uitvoeren en onderhouden ervan, en affiliate links zijn een manier waarop we deze kosten helpen compenseren.
-Als we een affiliate link naar een product plaatsen, is het iets dat we persoonlijk gebruiken, ondersteunen en zouden aanbevelen zonder een affiliate link.
-Tenzij anders vermeld, zijn alle beoordelingen van artikelen die we hebben gekocht en worden we op geen enkele manier betaald of gecompenseerd.
We kunnen deelnemen aan partnerprogramma’s zoals:
-Amazon Associates-programma

Juridische openbaarmaking
De materialen, eventuele opmerkingen of informatie verstrekt door hyperworkx zijn alleen voor educatieve doeleinden en niets overgebracht of verstrekt moet worden beschouwd als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies. U bent verantwoordelijk voor wat u ook doet met de informatie die u van hyperworkx verkrijgt. Als zodanig erkent en gaat u door het bezoeken en gebruiken van deze website ermee akkoord dat u bent beoordeeld door een gekwalificeerde wetsdeskundige (d.w.z. uw advocaat) die u toestemming heeft gegeven om deel te nemen aan juridische activiteiten. Neem contact op met uw eigen advocaat, accountant of fiscalist met specifieke vragen die u heeft met betrekking tot de verstrekte informatie die van juridische, boekhoudkundige of fiscale aard zijn.

Financiële informatieverschaffing
De verkoop van brutogoederen is een niet-GAAP-statistiek. We gebruiken het om de totale vraag op al onze websites en winkels uit te drukken. Dit getal meet de dollarwaarde van de order die in het jaar is geplaatst voordat deze wordt opgebouwd voor bepaalde artikelen, zoals retouren, en negeert bepaalde timingafsluiters die gaap vereist voor inkomstenherkenningsdoeleinden. Als we een openbaar bedrijf waren, zouden we de verkoop van brutogoederen moeten afstemmen op de dichtstbijzijnde GAAP-statistiek (nettoverkoop), maar we zijn momenteel een privébedrijf, dus het brutoverkoopnummer van merchandise moet worden gezien als een interessant nummer dat we met onze vrienden willen delen.

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden met zich meebrengen, evenals veronderstellingen die, als ze ooit werkelijkheid worden of onjuist blijken te zijn, ertoe kunnen leiden dat of resultaten wezenlijk verschillen van die welke worden uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen en veronderstellingen. Deze risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico van economische vertraging, het risico van over- of onderkoop, het risico dat consumenten niet online winkelen op onze website in het tempo dat we hadden verwacht, het risico van leverancierstekorten, het risico van nieuwe of groeiende concurrentie, het risico van natuurlijke of een ander soort ramp die onze uitvoering van historische activiteiten of webservers beïnvloedt , en het risico dat de wereld over het algemeen ten einde loopt. Alle andere verklaringen dan verklaringen historische feiten zijn verklaringen die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van verklaringen van verwachting of overtuiging; en elke verklaring van veronderstellingen die ten grondslag liggen aan een van de voorgaande. hyperworkx aanvaardt geen verplichting en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Openbaarmaking van het onderwijs
Alle informatie die door hyperworkx wordt verstrekt, is alleen voor educatieve doeleinden en mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling voor een specifiek behandelplan, product of handelen. hyperworkx is een distributeur en geen uitgever van de door derden geleverde content; als zodanig oefent hyperworkx geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van informatie of educatieve inhoud die wordt verstrekt via of toegankelijk is via hyperworkx. Zonder het voorgaande te beperken, wijst hyperworkx specifiek alle garanties en verklaringen af in enige inhoud die wordt verzonden op of in verband met hyperworkx of op sites die kunnen verschijnen als links op hyperworkx, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van of anderszins in verband met de hyperworkx. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door hyperworkx of een van haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en dergelijke zal een garantie creëren.

Openbaarmaking van advertenties
Deze website kan advertenties van derden en links naar sites van derden bevatten. hyperworkx geeft geen enkele verklaring met betrekking tot de juistheid of geschiktheid van de informatie in die advertenties of sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van die advertenties en sites en het aanbod van derden.

Reclame houdt hyperworkx en veel van de websites en diensten die u gratis gebruikt. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn.
Advertenties van derden en links naar andere sites waar goederen of diensten worden geadverteerd, zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen van hyperworkx van de sites, goederen of diensten van derden. hyperworkx aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, gedane toezeggingen of de kwaliteit/betrouwbaarheid van de producten of diensten die in alle advertenties worden aangeboden.

Getuigenissen Openbaarmaking
Alle getuigenissen op dit platform zijn meningen van degenen die ze verstrekken. De informatie in de getuigenissen mag niet worden gebruikt om resultaten in uw specifieke situatie te voorspellen. De resultaten die u ervaart, zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder maar niet beperkt tot uw niveau van persoonlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en vaardigheden, naast die factoren waarop u en/of hyperworkx mogelijk niet kunnen anticiperen.
We zullen eerlijke getuigenissen geven aan onze bezoekers, ongeacht eventuele korting. Elk product of dienst dat we testen zijn individuele ervaringen, die echte ervaringen weerspiegelen. De getuigenissen kunnen worden weergegeven op audio, tekst of video en zijn niet noodzakelijk representatief voor al diegenen die onze producten en/ of diensten zullen gebruiken.
hyperworkx garandeert niet dezelfde resultaten als de getuigenissen op ons platform. Getuigenissen die op hyperworkx worden gepresenteerd, zijn van toepassing op de personen die ze schrijven en zijn mogelijk niet indicatief voor toekomstig succes van andere personen.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer wilt weten over getuigenissen, kortingen of een van de producten / diensten die we beoordelen.

Uw toestemming
We hebben onze disclaimer bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met onze Disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Wijzigingen in onze disclaimer
Als we dit document bijwerken, wijzigen of wijzigen, zodat ze onze Service en ons beleid nauwkeurig weergeven. Tenzij de wet anders voorschrijft, worden deze wijzigingen hier prominent geplaatst. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Disclaimer. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of bijgewerkte Disclaimer, u uw account verwijderen.

Neem contact met ons op
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze Disclaimer.
-Via E-mail: mail@hyperworkx.com
-Via telefoonnummer: +31203697670
-Via deze Link: https://hyperworkx.com/contact

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.